MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”), AkçaBurgaz Mah. 3109 Sok. No: 7. İç Kapı No: 1 Esenyurt / İstanbul adresinde mukim Sindirella Moda Tekstil Bilişim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi (“Sindirella” ve/veya “Satıcı”) ile Siz (“Alıcı”) arasında, http://sindirella.com/web-sitesi aracılığıyla kurulmaktadır. İşbu Sözleşme’de Satıcı ve Alıcı, ayrı ayrı “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

  1. Sözleşmenin Konusu

İşbu sözleşmenin konusu, Satıcı’nın, Alıcı’ya http://sindirella.com/internet sitesi üzerinden satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“TKHK”) ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri ve ilgili diğer tüm yasal düzenlemeler ve uygulamalar gereğince tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

  1. Satıcı Bilgileri

Unvanı : Sindirella Moda Tekstil Bilişim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

Adresi: AkçaBurgaz Mah. 3109 Sok. No: 7. İç Kapı No: 1 Esenyurt / İstanbul

Tel.

Faks

E-posta

Ürün İade Adresi

  1. Alıcı Bilgileri

Adı/Soyadı/Unvanı

Adresi

Telefon

E-posta adresi

Alıcının tacir gerçek veya tüzel kişi olması ve/veya Sözleşme konusu ürüne ait faturanın tacir alıcı adına kesilmesi durumunda; alıcı, işbu Sözleşme ve kanunda düzenlenen tüketicilere özel hak ve imkanlar tanımaya yönelik hükümlerden ve tüketici haklarından faydalanamaz.

  1. Sözleşme Konusu Ürün Bilgileri

Ürünün, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, fatura bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir:

Ürün Cinsi/Modeli

Ürün adedi

Satış Fiyatı

Ödeme Şekli (Kredi Kartı/Banka Kartı/Taksit)

Ara Toplam

Kargo Ücreti

TOPLAM

Teslimat Adresi

Fatura Adresi

Fatura Bilgileri (**)

Adı/Soyadı/Ünvanı

Vergi Dairesi/Numarası

Fatura Adresi

(**) Fatura, sipariş teslimatı sırasında teslimat adresine sipariş ile birlikte teslim edilecektir.

  1. Genel Hükümler

5.1. Alıcı, Madde 4’te belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

5.2. Alıcı, ön bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, adres, siparişi verilen ürüne/ürünlere ait temel özellikler, ürünün/ürünlerin vergiler dahil Türk Lirası fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul ve beyan eder.

5.3. Satıcı, sözleşme konusu ürünün/ürünlerin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen nitelikleri haiz, varsa garanti belgeleri ile teslim edilmesinden sorumludur.

5.4. Alıcı, kredi kartı veya banka kartı aracılığı ile peşin veya taksitli şekilde ödeme yapacak olup; ürün/ürünler, Satıcı’ya siparişin iletildiği günden itibaren en geç otuz (30) gün içerisinde kargo vasıtası ile Alıcı’nın Teslimat Adresi’ne teslim edilecektir.

5.5. Sipariş edilen ürün/ürünlerin teslim anında Alıcı’nın teslimat adresinde bulunmaması durumunda, Satıcı edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, Alıcı’nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun Satıcı'ya iade edilmesinden dolayı oluşan masraflara Alıcı katlanacaktır.

5.6. Ürün/ürünlerin teslim masrafı olan kargo ücreti, ürün bedeline dahil değildir ve Alıcı tarafından ödenecektir.

5.7. Alıcı’nın kusuru veya ihmali dolayısıyla ürünlerin belirtilen süre içerisinde ve/veya taahhüt edilen şekilde teslim edilememesi durumunda Satıcı’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

5.8. Satıcı mücbir sebepler, teslimi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesintiye uğraması ve başkaca olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü/ürünleri yasal süresi içinde teslim edemez ise, bu durumu Alıcı'ya bildirecektir. Bu takdirde Alıcı; siparişin iptal edilmesini veya sözleşme konusu ürünün/ürünlerin varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin mücbir sebebin/engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcı'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği toplam tutar on (10) gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. Alıcı’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün/ürünler tutarı, siparişin Alıcı tarafından iptal edilmesinden sonra üç (3) iş günü içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra Alıcı hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgilidir, Alıcı, olası gecikmeler için Satıcı’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve Satıcı tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından Alıcı hesabına yansıtılmasının alacağı süre açısından Satıcı’nın sorumluluğu olmadığını bilmekte ve kabul etmektedir.

5.9. Alıcı’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ürünün tesliminden sonra ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini Satıcı'ya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 (üç) iş günü içinde Satıcı’ya iade etmek zorundadır. Bu takdirde kargo masrafları Alıcı’ya ait olacaktır.

5.10. Satıcı, sipariş konusu ürünün tedarikinin imkânsızlaşması halinde, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcı’ya bildirir ve 10 (on) günlük süre içinde toplam bedeli Alıcı’ya iade eder.

5.11. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin akdedilmesinden sonra, ürün bedeli Alıcı tarafından herhangi bir nedenle ödenmez ise veya banka ödemesi iptal edilirse, Alıcı’nın ürün bedelini ödeyerek Satıcı’yı bilgilendirmesine kadar; Satıcı ürünün teslimi yükümlülüğünden imtina etme hakkına sahiptir.

5.12. Alıcı ve Satıcı,haklı bir nedenle sözleşme konusu malın tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması veya Alıcı’nın açık ve anlaşılabilir bir şekilde bilgilendirerek onaylarını alması hallerinde Alıcı’ya eşit kalite ve fiyatta başka bir ürün tedarik edilebileceği hususunda mutabıklardır.

  1. Cayma Hakkı:

6.1. Satıcı, Alıcı’nın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir sebep göstermeksizin ürünü/ürünleri teslim aldığı tarihten itibaren on dört (14) gün içerisinde ürünü/ürünleri reddederek/iade ederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu kabul ve taahhüt eder.

6.2. Cayma hakkının kullanılabilmesi için bu süre içinde Satıcı’ya faks, e-mail veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün/ürünlerin kullanılmamış olması şarttır.

6.3. Alıcı, cayma hakkını kullanırken; teslim edilen ürünün faturasını, kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilecek ürünleri Satıcı’ya teslim etmekle yükümlüdür. Alıcı’nın tacir gerçek veya tüzel kişi olması ve/veya sözleşme konusu ürüne ait faturanın tacir Alıcı adına kesilmesi durumunda, Alıcı’nın tüketici hakları hariç olmak üzere, ürünü iade etmek istemesi halinde, ürünü, iade ederken düzenlenecek iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir.

6.4. Alıcı tarafından cayma hakkı kapsamında iade edilen ürünün değerinin Alıcı’nın kusuru sebebiyle azalması veya söz konusu malın Alıcı’nın kusuru sebebiyle telef olması halinde, Alıcı’nın, Satıcı’ya malın değerini veya değerindeki azalmayı tazmin edecektir.

6.5. Alıcı’nın cayma hakkını kullanması halinde Satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç on (10) gün içerisinde ürün bedelinin Alıcı’nın banka hesabına veya kredi kartı hesabına iade edilmesi için Satıcı ilgili banka nezdinde derhal girişimde bulunacaktır.

6.6. Cayma hakkı kullanılarak iade edilmek istenen ürün, cayma hakkının Satıcı’ya ulaştığı tarihten itibaren en geç on (10) gün içerisinde kargo firması aracılığıyla Satıcı’ya gönderilmelidir. Ürünün/Ürünlerin Satıcı’nın anlaşmalı olduğu kargo şirketleri aracılığıyla geri gönderilmesi gerekmektedir, Alıcı iadeye ilişkin masraflardan sorumlu olduğunu kabul eder.

  1. İhtilafların Halli Ve Yetkili Mahkeme

İşbu Sözleşmenin uygulanmasında, Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Alıcının Mal veya Hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 68. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe/il tüketici hakem heyetleri yetkilidir.